Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa URZĄD MIASTA I GMINY Ochrona Środowiska Obwieszczenia i ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia i ogłoszenia Archiwum, bieżące, menu 260 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia i ogłoszenia Archiwum

Obwieszczenia i ogłoszenia Archiwum

Decyzja

Decyzja znak: SO.6220.7.2021.JM z dnia 31.12.2021 r

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie SO.6220.7.2021.JM z dnia 03.01.2022 r.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie SO.6220.6.2021.JM z dnia 29.12.2021

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie SO.6220.9.2021.JM z dnia 27.12.2021

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie  znak: SO.6220.6.2021.JM z dnia 03.09.2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie - Decyzja

Obwieszczenie znak: SO.6220.4.2021.JM

Decyzja znak: SO.6220.4.2021.JM

Obwieszczenie (*.pdf)

Decyzja (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.4.2021.JM z dnia 22.07.2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.4.2021.JM z dnia 02.07.2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.6.2020.JM z dnia 26.02.2021

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.6.2021.JM z dnia 02.02.2021r.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.6.2020.JM z dnia 29.12.2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za
2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.4.2020.JM z dnia 10.07.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.3.2020.JM z dnia 25.06.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.4.2020.JM z dnia 09.06.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.4.2020.JM z dnia 09.06.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.3.2020.JM z dnia 25.05.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.4.2020.JM z dnia 20.05.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.2.2020.JM z dnia 29.04.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.2.2020.JM z dnia 26.03.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.3.2020.JM z dnia 23.03.2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.3.2020.JM z dnia 27.02.2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.2.2020.JM z dnia 24.02.2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.2.2020.JM z dnia 21.01.2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak: SO.6220.2.2020 z dnia 15.01.2020 r. 

Obwieszczenie do pobrania (*.pdf)

Klauzula informacyjna do postępowania administracyjnego (*.pdf)

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i gminy Kunów informuje, że na wniosek Powiatu Ostrowieckiego ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.  działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kalistę, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia: pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 na działkach nr ew. 117/1, 68, 65 – obręb 0010 Małe Jodło, j. ew. 260705_5 Kunów – obszar wiejski, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie przy: droga powiatowa nr 0653T w km 0+292  w miejscowości Małe Jodło”,  wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów decyzja znak: OSR.6220.2.2018 z dnia 31.05.2019 r. o zmianie decyzji OSR.6220.2.2018 z dnia 05.10.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja dot. przedsięwzięcia pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 na działkach nr ew. 117/1, 68, 65 i 117/2 – obręb 0010 Małe Jodło, j. ew. 260705_5 Kunów – obszar wiejski, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie przy: droga powiatowa nr 0653T w km 0+292 w miejscowości Małe Jodło” i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określa warunki i wymagania oraz nakłada obowiązek określonych działań.

Do pobrania (*.pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za
2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Decyzja znak: OSR.6220.6.2018 z dnia 04.03.2019 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu nad rzeką Dunaj w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 62+827 w miejscowości Rudka” na działkach oznaczonych nr 238/1, 238/2, 224, 225, 106/1, 106/2, 114, 161/2, 163/1, 164/1, 162 – obręb 15 Rudka.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza znak: OSR.6220.4.2018 z dnia 21.11.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza znak: OSR.6220.4.2018 z dnia 17.10.2018 r.

Obwieszczenie (*.docx)

Obwieszczenie

Znak: OSR.6220.2.2018 z dnia 05.10.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

o możliwości składania uwag i wniosków do uzupełnionego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów”

Obwieszczenie (*.doc)

Prognoza LPR Kunów (*.pdf)

Projekt LPR dla Miasta i Gminy Kunów 15.03.2018 (*.pdf)

Uzupełnienie do Prognozy dla LPR Kunów (*.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

o możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów”

Na podstawie art. 39-41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów” został wyłożony do wglądu projekt powyższego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu.
W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów” oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektu.
Dokumenty są dostępne w następujących formach:
• elektronicznej – na stronie internetowej Gminy Kunów www.kunow.pl w zakładce Aktualności
• elektronicznej – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska – Obwieszczenia i ogłoszenia
• papierowej – wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Ewentualne uwagi i wnioski można wnosić:
• pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
• ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@kunow.pl
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 1 marca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Lokalny program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów - projekt (*.pdf)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu (*.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

o możliwości składania uwag i wniosków do projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 39-41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla projektu dokumentu: „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” został wyłożony do wglądu zaktualizowany projekt powyższego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. programu.
W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektu.
Dokumenty są dostępne w następujących formach:
• elektronicznej – na stronie internetowej Gminy Kunów www.kunow.pl w zakładce Aktualności
• elektronicznej – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska – Obwieszczenia i ogłoszenia
• papierowej – wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Ewentualne uwagi i wnioski można wnosić:
• pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
• ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@kunow.pl
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 14 grudnia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zaktualizowany projekt Programu Ochrony Środowiska dla gm. Kunów (*.pdf)

Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ Kunów na lata 2017-2020 (*.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

o możliwości składania uwag i wniosków do projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, 519 ze zm.) oraz art. 39-41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów podaje do publicznej wiadomości informację, że został opracowany projekt dokumentu: „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.
Niniejszym informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektu.
Dokument jest dostępny w następujących formach:
• elektronicznej – na stronie internetowej Gminy Kunów www.kunow.pl w zakładce Aktualności
• elektronicznej – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska – Obwieszczenia i ogłoszenia
• papierowej – wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Ewentualne uwagi i wnioski można wnosić:
• pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
• ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@kunow.pl
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 19 września 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt Programu Ochrony Środowiska (*.pdf)

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zawiadamia, że na wniosek wspólników Spółki Cywilnej Eko Mega Pani Anny Mazur, Pana Jana Kosik, Pana Mirosława Raczyńskiego i Pana Henryka Raczyńskiego z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Podleśna 6 działających przez pełnomocnika Pana Jarosława Miernika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i tele-komunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 258/2, 259, 260, 261, 262, 263 - obręb 0015 Rudka, gmina Kunów, powiat ostrowiecki”, wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów decyzja znak: OSR.6220.7.2016 z dnia 12.04.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23), Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wniosek wspólników Spółki Cywilnej Eko Mega Pani Anny Mazur, Pana Jana Kosik, Pana Mirosława Raczyńskiego i Pana Henryka Raczyńskiego z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Podleśna 6 działających przez pełnomocnika Pana Jarosława Miernika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 258/2, 259, 260, 261, 262, 263 - obręb 0015 Rudka, gmina Kunów, powiat ostrowiecki”.
W ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w tut. Urzędzie, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego (pok. 101) w godz. od 7.30 do 15.00 strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kpa, zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiska, na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia w miejscowościach: Rudka i Kunów. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zawiadamia, że w toku prowadzonego na wniosek wspólników Spółki Cywilnej Eko Mega Pani Anny Mazur, Pana Jana Kosik, Pana Mirosława Raczyńskiego i Pana Henryka Raczyń-skiego z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Podleśna 6 działających przez pełnomocnika Pana Jarosława Miernika postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarun-kowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 258/2, 259, 260, 261, 262, 263 - obręb 0015 Rudka, gmina Kunów, powiat ostrowiecki” wydane zo-stało przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów postanowienie: znak: OSR.6220.7.2016 z dnia 16.03.2017 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.
Na niniejsze postanowienie stosownie do art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stronom nie służy zażalenie.
Przedmiotowe postanowienie zgodnie z art. 142 Kpa strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.
Z dokumentacją sprawy oraz pełną treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego (ul. Warszawska 45B, I piętro, pok. 101) w godz. 7.30 do 15.00.

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zawiadamia, że na wniosek „TRANS-Z” Czesław Ziach Krajno Parcele 27B, 26-008 Górno działającego przez pełnomocnika Panią Annę Ciejka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego naeksploatacji odkrywkowej piasków ze złoża „Kolonia Inwalidzka II” o pow. 0,96 ha zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 104/4 – obręb Kolonia Inwalidzka, wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów decyzja znak: OSR.6220.2.2015 z dnia 30.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Do pobrania (*.pdf)

Obwieszczenie

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), że w dniu 01.12.2016 r. zostało wszczęte na wniosek wspólników Spółki Cywilnej Eko Mega Pani Anny Mazur, Pana Jana Kosik, Pana Mirosława Raczyńskiego i Pana Henryka Raczyńskiego z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Podleśna 6 działających przez pełnomocnika Pana Jarosława Miernika,  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 258/2, 259, 260, 261, 262, 263 - obręb 0015 Rudka, gmina Kunów, powiat ostrowiecki”.

Do pobrania (*.pdf)

Metryka

sporządzono
2022-10-14 przez Polak Michał
udostępniono
2022-10-14 00:00 przez Polak Michał
zmodyfikowano
2022-10-14 10:32 przez Polak Michał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.