Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa ORGANY Sesje Rady Miejskiej Transmisje obrad sesji Rady Miejskiej w Kunowie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Transmisje obrad sesji Rady Miejskiej w Kunowie, bieżące, menu 347 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Transmisje obrad sesji Rady Miejskiej w Kunowie

Transmisje obrad sesji Rady Miejskiej w Kunowie

W trakcie sesji obrady Rady Miejskiej w Kunowie są transmitowane na żywo.

http://kunow.esesja.pl/

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w Kunowie

 

Obrady Rady Miejskiej w Kunowie są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej należy być świadomym upubliczniania swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z 2018 r. Nr 127, str. 2 oraz z 2021 r. Nr 74, str. 35), zwanym dalej „RODO”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, wskazuje się, że:

Tożsamość administratora i dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta
i Gminy w Kunowie, działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
, z siedzibą przy
ul. Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować
w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem: urzad@kunow.pl, telefonicznie: 412613174.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną - adres email: iod@kunow.pl, pisemnie na adres:
ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów lub telefonicznie: 412613174 wew. 68.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku rejestracji
i transmisji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej w Kunowie oraz realizacji jawności działania organów gminy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego), oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którymi działalność organów gminy jest jawna, zaś Rada Miejska ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady Miejskiej w Kunowie. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, tj. rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi z udziału w ww. obradach, niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa powyżej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także osobom uczestniczącym w sesji Rady Miejskiej w Kunowie oraz osobom śledzącym przebieg sesji w przekazie internetowym.

Okres przechowywania danych:

Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Kunowie jest dostępna w sieci Internet. Nagrania
z sesji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów na czas wskazany
w przepisach prawa (tj. § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej). Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
(w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej). Transmisja
i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przekazanie danych poza EOG:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w zakresie rejestracji
i transmisji wizerunku i wypowiedzi z udziału w obradach sesji Rady Miejskiej w Kunowie, dane te są z mocy prawa publicznie dostępne. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Państwa prawa do żądania sprostowania danych osobowych. Nie może Pani/Pan wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Miejskiej w Kunowie oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest realizacją obowiązku prawnego Administratora. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i zasadami archiwizacji. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-10-26 przez Iwona Ziemba członek zespołu redakcji Biuletynu Informacji Publicznej
udostępniono
2022-10-26 00:00 przez Ziemba Iwona
zmodyfikowano
2022-10-27 14:13 przez Ziemba Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
37
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.