Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kunów
Menu góra
Strona startowa Gmina Petycje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Petycje, bieżące, menu 59 - BIP - Gmina Kunów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycje

Petycje

Ogólne informacje na temat petycji

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870). Nadzór nad realizacją ustawy i prowadzeniem rejestru petycji powierzony został Referatowi Organizacyjnemu Urzędowi Miasta i Gminy w Kunowie.


PRZEDMIOT PETYCJI
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.


Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.


PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym:

  • podmiotu wnoszącego petycję,
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja może być złożona do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dnia od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście:
Sekretariat
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B

Pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
27-415 Kunów ul.Warszawska 45B

Drogą elektroniczną na adres:
e-mail: urzad@kunow.pl

Petycja musi być podpisana:

  • składana w formie pisemnej – podpisuje ją podmiot wnoszący, a jeżeli podmiotem wnoszącym nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- podpis składa osoba je reprezentująca,
  •  składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować podmiot wnoszący petycję – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycj, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji lub podmiotu w imieniu, którego petycja jest składana.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
W przypadku, o którym mowa powyżej, na stronie internetowej ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Składanie petycji reguluje:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870)

OPŁATY

Brak.
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej. 


W 2018 roku do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie i do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie nie wpłynęła żadna petycja.

 

Metryka

data wytworzenia
2022-04-05
data udostępnienia
2022-04-05
sporządzone przez
Iwona Ziemba członek zespołu redakcji Biuletynu Informacji Publicznej
opublikowane przez
Ziemba Iwona
ilość odwiedzin
166
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.